Yleiset toimitusehdot

Soveltaminen

Nämä ehdot koskevat kaikkia MADS Dentalin omasta varastosta tai MADS Dentalin myötävaikutuksella tavarantoimittajalta tai valmistajalta tapahtuvia toimituksia, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, sekä soveltavin osin myös MADS Dentalin huolto- yms. palveluihin.
Yllä olevat toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi marraskusta 2005 lähtien, nämä ehdot korvaavat MADS Dentalin aiemmin voimassa olleet ehdot. MADS Dental voi muuttaa ehtoja ilmoittamalla muutoksesta nettikaupassa tai omaksumalla uudet ehdot yleisesti käyttöön.

Tarjousten voimassaolo

Kirjallinen tarjous on voimassa 30 päivää sen päiväyksestä ellei tarjousasiakirjassa muuta ilmoiteta. Suulliseen tarjoukseen on vastattava heti, ellei muusta ajasta sovita. Tarjoukseen liittyvät laskelmat ja muut asiakirjat ovat MADS Dentalin omaisuutta.

Tilausehdot

Kaupassa, joka perustuu kirjalliseen tarjoukseen, syntyy sopimus, kun ostaja on hyväksynyt tarjouksen. Muussa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on tilannut hyödykkeen ja MADS Dental on vahvistanut tai muuten hyväksynyt tilauksen. Mikäli sopimusasiakirjat ovat sisällöltään ristiriitaisia, tai jos jokin ehto on mainittu vain osana sopimusasiakirjoja on niiden soveltamisjärjestys seuraava: 1) kauppasopimus tai MADS Dentalin tilausvahvistus 2) ostajan tilaus 3) tarjous liitteineen ja 4) nämä yleiset toimitusehdot

Lähetystapa

MADS Dental käyttää logistiikassa Suomen Posti Oyj:n palveluja. Ennen klo 14 tehdyt tilaukset lähtevät saman päivän aikana mikäli tuote on varastossa. Normaali kirjeposti lähetetään 1. luokan postissa. Postipaketit lähetetään normaaleina postipaketteina asiakkaalle. Muista lähetystavoista sovitaan asiakkaan kanssa erikseen.

Tavaran luovutus

Tavarat katsotaan kaikissa kaupoissa luovutetuksi, kun ostaja, hänen edustajansa taikka ostajan rahdinkuljettaja on ottanut sen hallintaansa. Vaaravastuu siirtyy ostajalle, kun tavaran luovutus tapahtuu. Reklamaation tulee tapahtua välittömästi tavaran kuljettajalle tai MADS Dentalille viimeistään kuuden (6) päivän kuluessa.

Tiedot tuotteesta

MADS Dental vastaa tuotteen ominaisuuksista tai käytöstä itse antamistaan tiedoista. MADS Dental ei vastaa tuotteen valmistajan tai välittäjän antamien tietojen paikkansapitävyydestä, ellei MADS Dental ole niitä ostajalle välittänyt ja ellei voida osoittaa MADS Dentalin olleen tietoinen tietojen virheellisyydestä

Tavaran hinta

Nettikauppassa ja julkaisuissa esiintyvät hinnat ovat niiden julkaisuhetken hintoja. Kauppahinta on tavaran luovutushetkellä MADS Dentalin tavaraan yleisesti soveltama hinta, ellei tarjouksella tai muulla sitovalla tavalla ole ilmoitettu siitä poikkeavaa hintaa.

Hinnanmuutokset sopimuksen jälkeen

MADS Dental varaa oikeuden tarjouksessa tai muuten ilmoitettujen hintojen muutoksiin force major-syistä , valuuttakurssien, verojen, tullien tms. maksujen ja tavarantoimittajien hintojen muuttumisen varalta, vaikkei sitä ole erikseen tarjouksessa mainittu tai erikseen ilmoitettu.

Maksuehdot

Maksuaika on 7 päivää netto, jos ei muuta ole sovittu ja se alkaa laskun päiväyksestä, ellei MADS Dental ostajan maksuviivästysten tms. syiden perusteella ole toisin sopinut. Laskun päiväys on lähetys- tai luovutuspäivä, ellei ole toisin sovittu. Ostaja ei ole oikeutettu vähentämään laskussa mainittua käteis- tai muuta alennusta yleisesti muuten noudettavista hinnoista, jos maksu suoritetaan eräpäivän jälkeen tai ostajalla on suorittamatta aikaisemmin erääntyneitä tavara- palvelu- tai korkolaskuja.
MADS Dentalin vaatiessa on ostaja velvollinen maksamaan korkolain mukaisesti tai MADS Dentalin kulloinkin muuten yleisesti soveltaman viivästyskoron sekä perinnästä aiheutuvat kustannukset. MADS Dental voi muuttaa yleisesti soveltamaansa viivästyskorkoa yleisen korkotason muutoksen perusteella ilmoittamalla siitä ostajalle laskussa tai muutoin.
Jos ostaja ei ole vastaanottanut tilaamansa tavaraa, jonka MADS Dental on asianmukaisesti toimittanut, on ostaja kuitenkin velvollinen maksamaan kauppahinnan mahdollisine viivästysseuraamuksineen.
MADS Dentalilla on oikeus siirtää toimitusten toimitusaikoja, muuttaa ostajaan aiemmin sovellettua maksuehtoa tai kieltäytyä toimituksista kokonaan, jos ostajalla on maksamatta erääntyneitä tavara-, palvelu- tai korkolaskuja.
MADS Dentalin vaatiessa ostaja on velvollinen asettamaan hyväksyttävän vakuuden kauppahinnan tai sen osien suorittamisesta.

Pakkaustoiminta

Tavara toimitetaan valmistajan pakkauksissa lisättynä kuljetuspakkauksella.

Kuljetustoiminta

Koneiden ja laitteiden toimituksessa MADS Dentalilla on oikeus järjestää rahdinkuljetus ostajan puolesta ja veloittaa ostajalta tästä aiheutuneet kustannnukset arvonlisäverollisina.

Vakuutusasiat

MADS Dental vakuuttaa halutessaan tavarat kuljetusvahingon varalta ja on oikeutettu perimään ostajalta vakuuttamisesta aiheutuneet kustannukset.

Takuuasiat

Tavaralla on MADS Dentalin ilmoittama takuu.

Virheellinen tavara

Ostaja on velvollinen tarkastamaan tavaran ja ilmoittamaan mahdollisesta virheestä MADS Dentalille kuuden (6) vuorokauden kuluessa tavaran luovutuksesta tai milloin virhe ilmeni tavaraa käytettäessä, virheen ilmenemisestä.
Virhetapauksissa MADS Dental voi päättää, korjataanko tavara MADS Dentalin lukuun, toimitetaanko uusi tavara tilalle, hyvitetäänkö virheellisen tavaran hinta ostajalle tai toimitetaanko se valmistajalle tai maahantuojalle takuuvastuun toteutumiseksi.
MADS Dental ei ole vastuussa vioista, jotka johtuvat tavaran käytöstä, varastoinnista tai asennuksesta MADS Dentalin tai valmistajan antamien ohjeiden vastaisesti taikka ilman MADS Dentalin lupaa tai myötävaikutusta tehdyistä muutoksista tai huollosta taikka tavaran normaalista kulumisesta tai huononemisesta.

Tuotteiden palautukset

MADS Dentalille palautetut tuotteet hyvitetään edellyttäen, että tuotteet palautetaan 14 päivän kuluessa niiden lähettämisestä MADS Dentalista, alkuperäispakkauksissa ja täysin myyntikelpoisina. Erikoistilauksesta valmistettuja tai hankittuja tuotteita ei voi palauttaa. Virheettömän toimituksen palautuksesta hyvitetään tuotteesta maksettu hinta. Palautuskustannukset veloitetaan asiakkaalta ellei toisin ole sovittu.
Palautuksiin on liitettävä joko kopio lähetyslistasta/laskusta tai laskun numero , asiakasnumero , nimi ja osoitetiedot sekä päivämäärä.

Ilmoitus viivästymisestä

MADS Dental ilmoittaa ostajalle, jos tavaran toimituksessa on oleellisia ongelmia. Jos ostaja tällöin hyväksyy uuden toimitusajan tai viivästys tavaran laatuun tai muihin sopimuksen ehtoihin nähden on vähäinen tai jos se osaksikaan johtuu ostajasta, ei ostajalla ole oikeutta vaatia kaupan purkua, saada vahingon korvausta tai kauppahinnan alennusta.

Sopimuksen purkuehdot

Ostajalla on oikeus kaupan purkuun, mikäli MADS Dentalin toimittama tavara olennaisesti viivästyy eikä ostaja ole tätä hyväksynyt, tai tavaran virheen vuoksi, ellei MADS Dental ole kohtuullisessa ajassa ostajan huomautuksesta tai ostajan kanssa sovitun lisäajan kuluessa korjannut virhettä tai toimittanut virheetöntä tavaraa. Jos ostaja on osaksikaan vaikuttanut viivästykseen tai laiminlyönyt tavaran tarkistamisvelvollisuuden tai reklamaation tekemisen oikeassa ajassa, hänellä ei ole oikeutta vaatia kaupan purkua.
MADS Dental voi purkaa kaupan, jos kauppahinnan maksaminen viivästyy oleellisesti määräajasta tai jos ostaja ei ilmoituksensa mukaan tule suorittamaan kauppahintaa saamansa lisämaksuajan kuluessa taikka mikäli on aihetta epäillä, että ostaja laiminlyö maksusuorituksen purkamiseen oikeuttavalla olennaisella tavalla. MADS Dentalilla on oikeus purkuun myös, mikäli ostaja ei nouda tai vastaanota tilaamaansa tavaraa.
MADS Dentalilla on oikeus purkaa kauppa, vaikka ostaja olisi saanut tavaran hallintaansa. Purkutapauksessa MADS Dentalilla on oikeus saada ostajalta vahingonkorvausta kärsimästään vahingosta ja ylimääräisistä kustannuksista, jotka aiheutuvat kaupan purusta.

Vahingonkorvaus ja korvausvastuu

MADS Dental ei vastaa mistään ostajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneista välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Tähän sopimukseen perustuva MADS Dentalin korvausvastuu sopimusrikkomuksesta johtuvista välittömistä kuluista ja vahingoista on mahdolliset viivästys- ja muut sakot mukaan luettuna yhteensä enintään sen tavaran kauppahinta, jonka toimituksessa tapahtui sopimusrikkomus.

Force major -este

MADS Dental ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia se ei kohtuudella olisi voinut välttää tai saattaa ennalleen, tai jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi kohtuuttomia toimenpiteitä verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun. Lakko, sulku, boikotti tai muu työtaistelutoimenpide sekä alihankkijaa kohdannut force major- este on myös vapauttamisperuste.

Omistusoikeus tavaraan

Tavaran omistusoikeus säilyy MADS Dentalilla kunnes kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.